เลือกหน้า

บ้านโนนบ้านใหม่   หมู่ที่  8  ตำบลคำไผ่  อำเภอไทยเจริญ    จังหวัดยโสธร

แหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้าน  คือ
     1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีโนนบ้านใหม่
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนบ้านใหม่พัฒนา
4. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
5. กลุ่มกลองยาว
6. กลุ่มเลี้ยงไก่อินทรีย์