เลือกหน้า

กิจกรรมที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้  คือ
1) ฐานเรียนรู้การทอผ้า
2) ฐานเรียนรู้การทอเสื่อกก
3) ฐานเรียนรู้การจักสาน
4) ฐานเรียนรู้การทำลูกปัด
5) ฐานเรียนรู้การทำดาว
6) ฐานเรียนรู้การแปรรูปผ้า    
7) ฐานเรียนรู้การทำหมอนกระดูก
8) ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง