เลือกหน้า

ข้อมูลฐานการเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองนางตุ้ม หมู่ 6

๑. แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ

 

๒. ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์

 

 

๓. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกบ

๔. การจัดการขยะในชุมชน

๕. แปลงข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ